ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  11,110 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,348 12.13
เตี้ย  1,204 10.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  401 3.61
ผอมและเตี้ย  913 8.22
อ้วนและเตี้ย  249 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,995 62.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $