ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  11,113 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,250 11.25
เตี้ย  1,037 9.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  548 4.93
ผอมและเตี้ย  663 5.97
อ้วนและเตี้ย  64 0.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,551 67.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $