ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  11,038 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,427 12.93
เตี้ย  1,309 11.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  435 3.94
ผอมและเตี้ย  716 6.49
อ้วนและเตี้ย  240 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,911 62.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $