ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,778 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,882 10.59
เตี้ย  1,745 9.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  928 5.22
ผอมและเตี้ย  1,367 7.69
อ้วนและเตี้ย  604 3.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,252 63.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $