ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,934 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,874 11.07
เตี้ย  1,688 9.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  813 4.80
ผอมและเตี้ย  1,326 7.83
อ้วนและเตี้ย  603 3.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,630 62.77 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $