ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,673 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,004 11.34
เตี้ย  1,789 10.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  886 5.01
ผอมและเตี้ย  952 5.39
อ้วนและเตี้ย  621 3.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,421 64.62 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $