ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,737 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,987 14.46
เตี้ย  1,661 12.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  760 5.53
ผอมและเตี้ย  1,260 9.17
อ้วนและเตี้ย  380 2.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,689 55.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $