ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,614 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,484 14.10
เตี้ย  2,132 12.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  920 5.22
ผอมและเตี้ย  1,775 10.08
อ้วนและเตี้ย  622 3.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,681 54.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $