ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,511 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,189 12.50
เตี้ย  2,039 11.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  901 5.15
ผอมและเตี้ย  1,051 6.00
อ้วนและเตี้ย  544 3.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,787 61.60 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $