ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  13,376 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,641 12.27
เตี้ย  1,397 10.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  744 5.56
ผอมและเตี้ย  1,013 7.57
อ้วนและเตี้ย  287 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,294 62.01 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $