ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,779 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,058 14.94
เตี้ย  1,985 14.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  705 5.12
ผอมและเตี้ย  957 6.95
อ้วนและเตี้ย  504 3.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,570 54.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $