ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,996 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,977 7.32
เตี้ย  1,646 6.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,039 3.85
ผอมและเตี้ย  826 3.06
อ้วนและเตี้ย  153 0.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,355 79.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $