ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,059 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,364 8.74
เตี้ย  2,010 7.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,046 3.87
ผอมและเตี้ย  996 3.68
อ้วนและเตี้ย  212 0.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,431 75.51 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $