ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,059 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,358 8.71
เตี้ย  2,010 7.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,046 3.87
ผอมและเตี้ย  995 3.68
อ้วนและเตี้ย  212 0.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,438 75.53 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $