ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,974 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,006 11.14
เตี้ย  2,457 9.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,058 3.92
ผอมและเตี้ย  1,309 4.85
อ้วนและเตี้ย  268 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,876 69.98 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $