ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,325 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,382 8.72
เตี้ย  2,258 8.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,187 4.34
ผอมและเตี้ย  775 2.84
อ้วนและเตี้ย  152 0.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,571 75.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $