ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  26,439 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,249 8.51
เตี้ย  1,857 7.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,108 4.19
ผอมและเตี้ย  808 3.06
อ้วนและเตี้ย  119 0.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,298 76.77 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $