ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,504 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,490 12.69
เตี้ย  2,911 10.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,134 4.12
ผอมและเตี้ย  1,281 4.66
อ้วนและเตี้ย  285 1.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,403 66.91 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $