ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,135 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  987 5.44
เตี้ย  670 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,661 9.16
ผอมและเตี้ย  361 1.99
อ้วนและเตี้ย  270 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,186 78.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $