ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,247 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,120 6.14
เตี้ย  694 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,755 9.62
ผอมและเตี้ย  459 2.52
อ้วนและเตี้ย  254 1.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,965 76.53 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $