ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,184 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,283 7.06
เตี้ย  831 4.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,616 8.89
ผอมและเตี้ย  510 2.80
อ้วนและเตี้ย  384 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,560 74.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $