ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  12,931 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  710 5.49
เตี้ย  470 3.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,004 7.76
ผอมและเตี้ย  285 2.20
อ้วนและเตี้ย  271 2.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,191 78.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $