ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  18,086 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,025 5.67
เตี้ย  635 3.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,969 10.89
ผอมและเตี้ย  401 2.22
อ้วนและเตี้ย  209 1.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,847 76.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $