ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,580 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,204 6.48
เตี้ย  877 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,691 9.10
ผอมและเตี้ย  396 2.13
อ้วนและเตี้ย  364 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,048 75.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $