ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,110 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  756 4.69
เตี้ย  402 2.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,566 9.72
ผอมและเตี้ย  326 2.02
อ้วนและเตี้ย  244 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,816 79.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $