ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,072 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  865 5.38
เตี้ย  492 3.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,706 10.61
ผอมและเตี้ย  335 2.08
อ้วนและเตี้ย  306 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,368 76.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $