ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,048 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,023 6.37
เตี้ย  611 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,755 10.94
ผอมและเตี้ย  359 2.24
อ้วนและเตี้ย  351 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,949 74.46 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $