ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,234 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,021 6.29
เตี้ย  572 3.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,619 9.97
ผอมและเตี้ย  416 2.56
อ้วนและเตี้ย  363 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,243 75.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $