ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  8,518 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  423 4.97
เตี้ย  238 2.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  976 11.46
ผอมและเตี้ย  178 2.09
อ้วนและเตี้ย  240 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,463 75.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $