ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  8,291 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  551 6.65
เตี้ย  274 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  923 11.13
ผอมและเตี้ย  386 4.66
อ้วนและเตี้ย  331 3.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,826 70.27 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $