ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,325 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,062 6.51
เตี้ย  597 3.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,632 10.00
ผอมและเตี้ย  675 4.13
อ้วนและเตี้ย  592 3.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,767 72.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $