ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,200 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  952 4.10
เตี้ย  643 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,503 10.79
ผอมและเตี้ย  291 1.25
อ้วนและเตี้ย  204 0.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,607 80.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $