ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,279 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,094 4.70
เตี้ย  716 3.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,601 11.17
ผอมและเตี้ย  272 1.17
อ้วนและเตี้ย  467 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,129 77.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $