ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,286 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,264 5.43
เตี้ย  786 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,411 10.35
ผอมและเตี้ย  303 1.30
อ้วนและเตี้ย  366 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,156 77.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $