ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,671 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,026 4.53
เตี้ย  792 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,507 11.06
ผอมและเตี้ย  573 2.53
อ้วนและเตี้ย  659 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,114 75.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $