ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  23,257 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,063 4.57
เตี้ย  619 2.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,578 11.08
ผอมและเตี้ย  332 1.43
อ้วนและเตี้ย  305 1.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,360 78.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $