ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  23,127 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,615 6.98
เตี้ย  1,202 5.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,807 12.14
ผอมและเตี้ย  838 3.62
อ้วนและเตี้ย  873 3.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,792 68.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $