ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,281 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,627 6.44
เตี้ย  1,137 4.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,169 8.58
ผอมและเตี้ย  783 3.10
อ้วนและเตี้ย  541 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,024 75.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $