ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,237 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,727 6.84
เตี้ย  1,238 4.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,148 8.51
ผอมและเตี้ย  904 3.58
อ้วนและเตี้ย  627 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,593 73.67 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $