ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,077 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,503 9.98
เตี้ย  1,709 6.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,163 8.63
ผอมและเตี้ย  1,323 5.28
อ้วนและเตี้ย  770 3.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,609 66.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $