ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,856 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,745 7.02
เตี้ย  1,186 4.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,701 6.84
ผอมและเตี้ย  807 3.25
อ้วนและเตี้ย  536 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,881 75.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $