ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  25,200 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,554 6.17
เตี้ย  1,034 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,037 8.08
ผอมและเตี้ย  614 2.44
อ้วนและเตี้ย  385 1.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,576 77.68 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $