ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,734 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,078 8.40
เตี้ย  1,503 6.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,970 7.96
ผอมและเตี้ย  1,260 5.09
อ้วนและเตี้ย  992 4.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,931 68.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $