ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  36,827 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,048 5.56
เตี้ย  1,675 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,589 7.03
ผอมและเตี้ย  1,160 3.15
อ้วนและเตี้ย  978 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,377 77.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $