ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  37,021 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,248 6.07
เตี้ย  1,676 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,411 6.51
ผอมและเตี้ย  1,257 3.40
อ้วนและเตี้ย  914 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,515 77.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $