ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  37,156 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,638 7.10
เตี้ย  2,195 5.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,595 6.98
ผอมและเตี้ย  1,753 4.72
อ้วนและเตี้ย  867 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,108 72.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $