ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  37,715 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,245 5.95
เตี้ย  1,842 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,395 6.35
ผอมและเตี้ย  1,336 3.54
อ้วนและเตี้ย  833 2.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  29,064 77.06 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $