ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  37,715 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,239 5.94
เตี้ย  1,841 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,359 6.25
ผอมและเตี้ย  1,334 3.54
อ้วนและเตี้ย  833 2.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  29,064 77.06 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $