ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  36,231 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,200 6.07
เตี้ย  1,867 5.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,859 7.89
ผอมและเตี้ย  1,263 3.49
อ้วนและเตี้ย  1,045 2.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,997 74.51 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $