ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  37,891 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,742 7.24
เตี้ย  2,381 6.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,266 5.98
ผอมและเตี้ย  1,819 4.80
อ้วนและเตี้ย  1,142 3.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,541 72.68 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $