ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,169 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,312 5.92
เตี้ย  789 3.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,036 9.18
ผอมและเตี้ย  694 3.13
อ้วนและเตี้ย  533 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,805 75.80 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $