ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,335 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,982 8.87
เตี้ย  1,085 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,889 8.46
ผอมและเตี้ย  1,006 4.50
อ้วนและเตี้ย  720 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,653 70.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $