ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,301 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,981 8.88
เตี้ย  1,084 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,885 8.45
ผอมและเตี้ย  1,005 4.51
อ้วนและเตี้ย  720 3.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,626 70.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $