ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,110 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,221 5.52
เตี้ย  915 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,765 7.98
ผอมและเตี้ย  937 4.24
อ้วนและเตี้ย  841 3.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,431 74.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $