ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  22,113 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,364 6.17
เตี้ย  730 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,242 10.14
ผอมและเตี้ย  450 2.04
อ้วนและเตี้ย  386 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,941 76.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $