ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,205 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,741 7.84
เตี้ย  1,256 5.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,220 10.00
ผอมและเตี้ย  1,053 4.74
อ้วนและเตี้ย  839 3.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,096 67.98 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $